Op der Ahlkërrech – Construction d’un hall de stockage