Prix égalité

Haut hunn de Schäfferot vun der Stad Gréiwemaacher, Léon Gloden, Marc Krier a Monique Hermes an d’Presidentin vun der Chancegläichheetskommissioun Carine Sauer de Prix égalité fir hiert Engagement fir d’Gläichstellung tëscht de Geschlechter an d’Lutte géint d’Stereotyppen vun der Chancëgläichheetsministesch Taina Bofferding am Zesummenhang mat der Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes iwwerreecht kritt.