Maacher Schoul XMas-Video

Mat dëse wanterlechen Impressiounen seet déi ganz Gemeinschaft vun der Maacher Schoul all hire Partner Merci fir déi gutt Zesummenaarbecht am Joer 2022 a wënscht eng schéi Chrëschtvakanz an elo schonn e glécklecht Joer 2023!