Diddenhuewener Puert – Spuerkeess

Diddenhuewener Puert – Spuerkeess Gréiwemaacher –

„Geisterabwehr bei unseren Vorfahren“
Déi Gréiwemaacher Filial vun der Staatsspuerkeess steet op enger historescher Plaz

Maacher gouf vum 12/13. Jorhonnert u vun enger staarker Stadmauer ëmginn. Dora ware 27 oder 28 Tir.
Véier Puerten hunn an d’Stad eran an erausgefouert. Eng vun hinne war d’Diddenhuewener Puert, op där Plaz, wou d’ënnescht Syr an d’Webergaass iwwergeet, net wäit vun engem vun den Ecktir vun der Festungsmauer ewech, also esouzesoen do, wou haut d’Gebai vun der Spuerkeess steet.
Schonn 1959, wéi d‘Spuerkeess gebaut ginn ass, sollt d‘Gebai un den Ecktur vun der fréierer Festungsmauer, resp. un d’Diddenhuewener Puert erënneren – dofir gouf d’Spuerkeess deemools ronn gebaut.

  •   Wéi den 10. Juli 1959 um Terrain Hastert-Schmit d’Fëllementer fir den deemolegen Neibau ausgehuef gi sinn, ass e Fond gemaach ginn, deen net nëmme fir d’Lokalgeschicht mä och fir d‘„Volkskunde“ – an domat fir d’Gebräicher an de Volleksglaf vun eise Virfueren – vu Bedeitung war an ass.
  •   Et handelt sech ëm zwee beschriwwe Blieder, déi zesummegefaalt waren, ëm e gedréckt soug. „Seegensblat“, ëm Andachtsbillercher an ëm verschidde reliéis Géigestänn, déi sech tëscht zwéi Steng, déi openaner louchen, gutt gehal haten. Dat Ganzt – am Volleksmond och alt emol als„Däiwelsgäissel“ bezeechent – stellt en Hausseegen duer, dee beim Bau vum fréieren Haus virun 200 Joer – genee 1754 – zesumme mat Schutz- an Ofwiermëttelen an de Grondsteen geluecht gi war. De Grondsteen selwer konnt leider net méi ausgehuewen an ënnersicht ginn, well e vun den Aarbechter zerschlo an erëm an d’Fëllement agebaut gi war.
  •   Intressant ass, datt aus deem engen Dokument ganz genee ervirgeet, wéini vu weem a firwat d‘Haus gebaut ginn ass, nämlech 1754 vum deemolege Postverwalter Carel Clotz („extra muros“!), als Poststatioun!
  •   D‘„Däiwelsgäissel“, déi fonnt gi war, ass direkt sécher gestallt ginn, war eng Zäit laang an den Hänn vun der Maacher Gemeng a läit elo am Staatsmusée fir Konscht a Geschicht.

– Nëmmen e Joer méi spéit, 1960, huet de Paschtouer a Lokalhistoriker Jos. Hurt (1892-1962) vu Gréiwemaacher, dee ganz wichteg Dokumenter fir d’Maacher Geschicht zesummegestallt an hannerlooss huet, an der Sankt Paulus-Dréckerei an der Stad e Bichelchen erausgi mam Titel:„Geisterabwehr bei unseren Vorfahren – Interessanter

Grundsteinfund in Grevenmacher“. Dora gëtt dësen interessante Fond dokumentéiert a genee beschriwwen.

Die Deckelseite des von Jos. Hurt herausgegebenen Heftchens (Gemeindearchiv Grevenmacher)

– Des Weidere gëtt ee vill gewuer iwwer „Die Posthalterei in Grevenmacher und die Familie Clotz“.

Monique Hermes – Update: 21.01.2019

Ein Teil der „Teufelsgeissel“ aus Grevenmacher. (Foto in „Geisterabwehr…“)

page2image1508111936 page2image1508112240

%s

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.